• Kabayan Magazine

THE IMPORTANCE OF PRAYER: When prayer becomes a habit, it becomes a lifestyle.

VOL. 1 NO. 2 MAY 2019

BY: PASTOR ROGELIO DIAZ JR. OF JCKAFF CHURCH

Sa aking pag-aaral, pananaliksik at personal na karanasan sa tatlumpung taon (30 years) sa ministry, masasabi kong napakahalaga talaga ng pananalangin.


James 5:16 "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective."


Anu-ano nga ba ang dahilan kung bakit napakahalaga sa bawat nananalig at nagtitiwala sa Diyos ang sa kanya ay manalangin? At ano nga ba ang kahulugan ng prayer o panalangin?


Ang panalangin ay ang direktang pakikipagusap o pagkonekta ng personal sa Diyos at Panginoon sa langit upang ipaabot ang ating mga thanksgiving, paghingi ng tawad, petition at request.


Ilan sa mahalagang dahilan kung bakit kailangan ang panalangin ay base din sa biblia.

Luke 11:1 "One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, 'Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples."


Kaya mahalaga ang panalangin dahil mismong ang ating Panginoon Hesus ang nagpakita ng halimbawa sa atin. Maging ang mga Disciples niya ay nagpaturo kung paano manalangin.


Ilan pa sa mahahalagang dahilan ng panalangin ay: Mark 11:24 "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer; believe that you have received and it will be yours."


Bilang isang Kristiyano, nararapat tayong manalangin, sundin ang salita ng Diyos at mamuhay na may kapangyarihan sa pag-ibig ni Kristo.


Ang aking pananampalataya na may dakilang kapangyarihan ng pag-ibig ang siyang maghahanda sa akin upang mabuhay na may pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin.


Ang tunay na pananalangin ay ang pag kapit, pakikiisa at pakikisama sa Diyos.


Ang panahong inilaan sa panalangin ay isang mabangong samyong handog at nakalulugod sa Diyos.


Kailangan maglaan ng panahon lumapit sa presensya ng Diyos upang maramdaman ko na ako ay may kahinaan at nangangailangan.


Hindi mababayaran ang kalagayan ng paglago at kapangyarihan sa panahong kasama ang Diyos sa bawat araw.


Ang buhay sa panalangin ang magbibigay daan upang mahalin ang iba pang kapatid sa pananampalataya at ng mga hindi mananampalataya.


Inuuna ko si Kristo sa pamamagitan ng paglalaan ng oras ng nag-iisa sa Kanyang presensya.


Romans 1:9-10 "I remember you in my prayers at all times."


Kailangan ng mas maraming oras para sa Diyos Ama. Kung nais nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kinakailangan na mas higit na panahon sa pananalangin.


Sa paghahanap sa Diyos, at sa tuwing humihingi tayo ng tulong, ito'y nararapat na buong puso.


Panalangin ang isang kapangyarihan sa lupa na nag-uutos sa kapangyarihan ng kalangitan.


Kahit sa kalagitnaan ng maraming kaabalahan ng mga gawain, maaari tayong tumawag sa Diyos.


Ang tunay na panalangin ay nakakapagpabago ng bujay. (Real prayer is life-changing.)


Sa panalangin ako ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu sa bawat araw araw at bawat oras.


Pag-ibig ang nagdadala sa akin sa panalangin.


Kung ako ay mananalangin lamang para sa aking sarili lamang, hindi madaling matagpuan ang tamang pag-uugali patungo sa Diyos.


Ang panalangin ay nagmumula sa aking puso at aking pakikipagrelasyon sa Diyos.


Ang panalangin ay nagbubukas ng kaliwangan sa aking sarili upang makapasok sa kalooban ng Diyos.


Ang panalangin ay siyang kabuuan ng aking pagkatao.


2 Chronicles 7:14 "If my people who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land."

Napakahalaga ng panalangin. Sa pamamagitan nito ay makakamit ko ang presensiya ng Ama sa bawat minute ng aking buhay sa araw araw ng may kasiyahan at kalakasan. At bilang isang Kristiyano, ako ay kailangang manalangin upang makasunod sa Salita ng Diyos at mamuhay ng may kapangyarihan sa pag-ibig ni Kristo.


Prayer is simply talking to God. [K]

 

36 views0 comments

Recent Posts

See All